פרסומים

ספרים

עריכת ספרים פרקים בספרים

בטאונים אקדמיים - עברית

בטאונים אקדמיים - אנגלית בטאונים של עובדי-הוראה

ספרים:

1. דגן, מ. סגירת פערים בחינוך – קונצפציה אלטרנטיבית. [בשלבי עריכה ופרסום על יד הוצאת דור לדור, אוניברסיטת תל אביב].
2. דגן, מ. בית הספר המקיף בישראל – רעיון שהוחמץ. [בשלבי עריכה סופיים, לפני ההוצאה לאור].
3. דגן, מ. החינוך הציוני הדתי במבחן הזמן והתקופה. חמישים שנות החינוך הממלכתי דתי בישראל. 2006, הוצאת משרד הביטחון ומכללת ליפשיץ.
4. קווים מנחים למדיניות החינוך הממלכתי הדתי. 1992, [בשיתוף מ. לאבל, ד"ר נתן גרינבום]. משרד החינוך והתרבות. ירושלים.


בחזרה למעלהעריכת ספרים:

1. דגן, מ. ופרופ' מ. ברלב ז"ל. [עורכים]. החינוך הפנימייתי הממלכתי דתי בישראל. 1997, משרד החינוך והתרבות. ירושלים.


בחזרה למעלהפרקים בספרים:

1. דגן, מ. תרומת החינוך הממלכתי הדתי לחברה ולמדינה. בתוך: מאה שנות חינוך ציוני דתי [בעריכת ש. רז]. 2006. הוצאת המחלקה לחינוך המרכז העולמי. עמ' 489 - 504.
2. דגן, מ. היסודות הערכיים של הפנימייה בחינוך הדתי. בתוך: החינוך הפנימייתי הממלכתי-דתי בישראל. 1997, משרד החינוך והתרבות. ירושלים. עמ' 39 - 64.
3. דגן, מ. שילוב יסודות חינוכיים של תנועת המוסר בחינוך הדתי. בתוך: עדי עד, מאמרי עיון והגות חינוכית. 1994, משרד החינוך והתרבות. ירושלים. עמ' 140 - 163.
4. דגן, מ. התפתחויות בחינוך הממלכתי-דתי למען אוכלוסיית המצוקה. בתוך: החינוך הדתי בגבורותיו. שמונים שנה לחינוך הדתי. 1987, הוצאת המרכז לחינוך דתי. ירושלים. עמ' 237 - 248.
5. דגן, מ. 31 פרקים וקטעי מאמרים שנתפרסמו בספר בשם: סוגיות במשנת החמ"ד.תשנ"ה, מינהל החינוך הדתי. משרד החינוך והתרבות. [אינם כלולים ברשימת הפרסומים].
6. מבואות והקדמות עיוניים בעשרים ספרים וחוברות שפורסמו על ידי מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות במשך עשר שנים [1989 - 2000].


בחזרה למעלהבטאונים אקדמיים - עברית:

1. דגן. מ. 2010. גישות חינוכיות לתלמיד החלש במקורות היהדות מול הגישה המערבית. בתוך: ישועות יעקב. אסופת מאמרים לכבודו של ד"ר יעקב הדני. הוצאת כתב וספר. עמ' 75 - 105
2. דגן, מ. 2006. תרומת החינוך הממלכתי הדתי לחברה ולמדינה. בתוך: מאה שנות חינוך ציוני דתי [בעריכת ש. רז]. 2006. הוצאת המחלקה לחינוך המרכז העולמי. עמ' 489 - 504.
3. דגן, מ. תשס"ה. רפורמה מבנית ופגיעה ערכית. בתוך: רפורמה ערכית או מינהלית בחינוך הדתי לאור דו"ח ועדת דברת. מכללת ליפשיץ. המרכז להגות בחינוך היהודי.
4. דגן. מ. [2003]. עיצוב עולמו הערכי של התלמיד הדתי במאבק כנגד הפוסט מודרניזם. שמעתין. ביטאון המורים למקצועות הקודש. גיליון מס' 151. אדר א' תשס"ג. עמ' 145 - 157.
5. דגן, מ. [ 2000] חינוך לכבוד למורים וכבוד לתלמידים. שמעתין. ביטאון המורים למקצועות הקודש. גיליון מס' 143. אלול כסלו, תשס"א. עמ' 123 - 129.
6. דגן, מ. [2000]. ליישום התפיסה החינוכית –הרחבה או צמצום. בתוך: החינוך הממלכתי הדתי, גבולות ומגבלות. הכינוס השנתי החמישי. המרכז לחקר מחשבת החינוך בהגות היהודית. מכללת ליפשיץ ירושלים. עמ' 23 - 34.
7. דגן, מ. [1999] החינוך הממלכתי דתי. –הגישות, התפתחותן ויישומן. בתוך: יובל למערכת החינוך בישראל. כרך ג'. משרד החינוך והתרבות. ירושלים. עמ' 1001 - 1025.
8. דגן, מ. [1999] אתגרים ופרשות דרכים של החינוך הדתי. בתוך: הכינוס השנתי הרביעי לחקר מחשבת החינוך בהגות היהודית שליד מכללת ליפשיץ. אדר. התשנ"ט. עמ' 33 - 44.
9. דגן, מ. [1999] כיצד להנחיל אהבת תורה? . שמעתין. ביטאון המורים למקצועות קודש. גיליון מס' 136. עמ' 85 - 93.
10. דגן, מ. [1998] לדרכה של הכשרת מורים בחינוך הדתי. תלפיות.שנתון המכללה. כרך יוד. עמ' 167 - 173.
11. דגן, מ. [1995] כבוד לתלמיד במוסד החינוכי. בתוך: מורשתנו. המכללה הדתית. מורשת יעקב. שנתון ט'. עמ' 157 - 162.
12. דגן, מ. [1994] כיצד נערך החינוך הממלכתי הדתי מול תופעת החילון? בתוך: מים מדליו.שנתון המכללה ע"ש ליפשיץ. ירושלים. כרך ב'. עמ' 151 - 159.
13. דגן, מ. [1992] קביעת צביון ייחודי לבתי הספר היסודיים הדתיים על בסיס של בחירה. במה. ביטאון בנושאי חינוך למפקחים ולמדריכים. גיליון מס' 1. עמ' 37 - 41.
14. דגן, מ. [1992] חינוך למצוות כבוד ומורא הורים בדורנו. שמעתין. ביטאון המורים למקצועות קודש. גיליון 109. עמ' 97 - 100.
15. דגן, מ. [1991] חינוך להתנהגות על פי אורח חיים דתי וחיזוקו באוכלוסיות מסורתיות. שמעתין. ביטאון המורים למקצועות קודש. גיליון 103. עמ' 65 - 72.
16. דגן, מ. [1990] כברת הדרך של הישיבות התיכוניות. ניב המדרשייה, כרך כב' כג'. עמ' 258 - 271.
17. דגן, מ. [1990] חיזוק האמונה וההתנהגות הדתית. שמעתין. ביטאון המורים למקצועות קודש. גיליון 100. עמ' 295 - 304.
18. דגן, מ. [1987] הממלכתיות בחינוך הדתי. בתוך: תלפיות. שנתון מכללת תלפיות. עמ' 193 - 201.
19. דגן, מ. [1974] הכשרת מנהלים – מבוא במינהל החינוך. אוניברסיטת חיפה. חוברת יוד. עמ' 7 - 16.
20. דגן, מ. [1973] תפקידי המנהל במינהל החינוך. אוניברסיטת חיפה. חוברת ט'. עמ' 42 - 44.


בחזרה למעלהבטאונים אקדמיים - אנגלית:

Dagan, M. [1997]. Integration of Children From Non Religious Homes. Panorama, International Journal of Comperative Religious Education and Values. Vol. 9, PP 12 - 15. 1.
Dagan, M. [1995]. Education and Valious - East and West in Religious Education. Panorama, International Journal of Comperative Religious . Vol 7, PP 11 - 14 2.
Dagan, M. [1976] Jewish Education in England and Ireland. In: Torah Education. Vol 6\2. Jerusalem 3.
Dagan, M. [1975] The Status of The Hebrew Teacher. In: Jewish Torah Education. Essays and Articles. London. PP. 44 - 51 4.


בחזרה למעלהבטאונים של עובדי-הוראה:

1. דגן, מ. [2009]. חינוך ציוני דתי מול התקופה הפוסט מודרנית. בתוך: העגלה השלישית. ציוני דתי בדורנו מיהו? עמ' 169 - 173
2. דגן, מ. [2007]. בית הספר המקיף הדתי כבית מדרש אלטרנטיבי. בנתיבי הציונות הדתית. משרד החינוך, מינהל חברה ונוער.
3. דגן, מ. [2004]. סימניו המובהקים של החינוך הממלכתי הדתי. חוזר מנהל החינוך הדתי לשנת היובל.
4. דגן, מ. [2001]. האמונה ביכולתו של כל תלמיד, שיקולים אידיאיים ופדגוגיים בשיטת הפסיכודרמה. בתוך: "אבי עופרים" משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי. עמ' 229 - 237.
5. דגן, מ. [2000]. מנהיגות וניהול. בשדה חמד. גיליון מס 1-3, תשס"א. עמ' 131 - 150.
6. דגן, מ. [2000] התפתחויות בחינוך העל יסודי הדתי. בשדה חמ"ד. חוברת 1/43. עמ' 61 - 77.
7. דגן, מ. [1999] החינוך הממלכתי הדתי במבחני התקופה. בתוך: אלבום החינוך הדתי בישראל. הוצאת מכללת מורשת יעקב. עמ' 49 - 55.
8. דגן, מ. [1997] המפקח הכולל כמתמודד עם המטרות והצרכים של החינוך הדתי. בשדה חמ"ד. חוברת א'. עמ' 5 - 12.
9. דגן, מ. [1995] ייחודיות במוסדות החינוך הדתי. בשדה חמ"ד. גיליון ה-ו. עמ' 5 - 20.
10. דגן, מ. [1993] הצורך בשינוי מדיניות ומבנה החינוך העל יסודי הדתי. בשדה חמ"ד. חוברת ג-ד. עמ' 20 - 30.
11. דגן, מ. [1993] האם אפשר להצליח יותר עם תלמידים שהם חלשים בידיעותיהם? בתוך: תכנית לקידום לימודי לקראת תעודת בגרות. משרד החינוך והתרבות. ירושלים. עמ' 7 - 13.
12. דגן, מ. [1992] הישגי החינוך הדתי במבחני המשוב. הד החינוך, גיליון סו'.
13. דגן, מ. [1992] החינוך הדתי וקליטת העלייה. בשדה חמ"ד. חוברת א-ב. עמ' 13 - 24.
14. דגן, מ. [1992]. אגרת להורים ולעובדי החינוך הדתי על ההישגים בחינוך הממלכתי הדתי. שמעתין כט מס 109, עמ' 97 - 100
15. דגן, מ. [1991] על הצורך בשינויים בחינוך הטכנולוגי. מעלות. כתב עת לדברי חינוך והוראה.
16. דגן, מ. [1991] אגרת למנהל בית הספר הדתי. בשדה חמ"ד. חוברת ה-ו. עמ' 4 - 7.
17. דגן, מ. [1990] במערכת החינוך הדתי. גוילין. גיליון ג'. עמ' 77 - 86.
18. דגן, מ. [1990] אקדימיזציה של המורה בחינוך הממלכתי הדתי. הד החינוך. מס' 64. עמ' 7 - 8.
19. דגן, מ. [1990] אגרת למנהל בחינוך הדתי. בשדה חמ"ד. חוברת 33. עמ' 4 - 8.
20. דגן, מ. [1989] התמודדות המחנך עם הוראת המדעים. בשדה חמ"ד. חוברת 33.
21. דגן, מ. [1987] פעולות ותכניות טיפוח בחינוך הדתי- סיכום מחקר. בשדה חמ"ד. חוברת ג'. עמ' 172 - 180.
22. דגן, מ. [1985] קרוב רחוקים בחינוך הדתי. בשדה חמ"ד. חוברת ג-ד. עמ' 185 - 192.
23. דגן, מ. [1979] בית הספר הממלכתי דתי כמוקד לפעילות קהילתית. בשדה חמ"ד.כסלו. תש"מ. 174 - 181.
24. דגן, מ. [1973] חינוך דתי בחברה מתירנית [פרמסיבית]. בשדה חמ"ד. תשל"ד. חוברת ד'. עמ' 19 - 29.
25. דגן, מ. [1972] אירועים בנושא בית הספר וההורים. [כתיבה ועריכה. בית הספר לעובדי הוראה בכירים. משרד החינוך והתרבות. ירושלים. 32 עמודים.
26. דגן, מ. [1972] הצעות למנהל בית הספר בתחום היחסים בין בית הספר לבית ההורים. בית הספר לעובדי הוראה בכירים. משרד החינוך והתרבות. ירושלים.
27. דגן, מ. וא. שטאל [1972] מנהגי עדות בבית הספר הממלכתי הדתי. [סיכום ועיבוד סקר בקרב מנהלי בתי הספר]. בשדה חמ"ד. חוברת א-ב. עמ' 55 - 69.


בחזרה למעלה